Polityka prywatności

 

W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych – tzw. RODO – przedstawiam Państwu informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ASAP Paweł Gołąb z siedzibą przy ul. Jerzego Andrzejewskiego 43/13 w Szczecinie, zgodne z ww. Rozporządzeniem:

 

1. Administrator danych wraz z danymi kontaktowymi

Administratorem danych jest ASAP Paweł Gołąb, ul. Jerzego Andrzejewskiego 43/13, 70-786 Szczecin, NIP: 854-202-60-00. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@pojazdzastepczy.pl lub pgolab81@gmail.com

 

2. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy o świadczenie usług dochodzenia odszkodowania od zakładu ubezpieczeń i innego podmiotu oraz nabytego od Państwa roszczenia o zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, lawety, odszkodowania z tytułu szkody całkowitej, częściowej oraz zwrotu kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy samochodowego, a nadto przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – art. 6 ust. 1 lit. b-f RODO

 

3. Podmioty, którym udostępniamy Państwa dane osobowe

W celu i w związku z realizacją usług na rzecz Państwa, dane osobowe będą ujawniane podmiotom zewnętrznym takim jak: operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, kancelarie prawne i biura księgowo-rachunkowe, które wykonują na naszą rzecz usługi prawne i księgowe, operatorzy płatności w tym banki, ubezpieczyciele, warsztaty samochodowe, podwykonawcy.

 

4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, przez okres wymagany przepisami prawami do spełnienia obowiązków podatkowo-księgowych, jak również do czasu wygaśnięcia/przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po tym okresie Państwa dane osobowe są usuwane.

 

5. Przysługujące Państwu prawa związane z danymi osobowymi

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane Państwa są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W przypadku woli skorzystania ze swoich praw, prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną, kierując wiadomość na adres: biuro@pojazdzastepczy.pl lub pgolab81@gmail.com

© 2023 Asap Szczecin. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin