Dochodzenie odszkodowań powypadkowych – rzeczoznawca samochodowy Szczecin i okolice

ASAP Paweł Gołąb z powodzeniem prowadzi już od kilkunastu lat działalność w dziedzinie likwidacji szkód, polegającą na dochodzeniu odszkodowań między innymi za szkody dla rowerzystów, kierowców, motocyklistów itp. Jak również za szkody na mieniu (szkoda majątkowa) np. za uszkodzony pojazd w wyniku wypadku komunikacyjnego. Odszkodowań tych dochodzimy od Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzenie szkód na osobach i mieniu. Cała kadra ASAP składa się z adwokata, rzeczoznawcy, aplikantów co zwiększa Państwa szansę na uzyskanie właściwego odszkodowania.

ASAP Paweł Gołąb przyjmuje sprawy o odszkodowanie w szkodach komunikacyjnych, które nie przekroczyły 3 lat i osobowych 10 lat od daty zdarzenia.

Zleć sprawę o odszkodowanie przez internet i oblicz wysokość odszkodowania

Oferujemy profesjonalną pomoc i fachowe wsparcie prawne w dochodzeniu odszkodowań z tytułu poniesionych szkód. Działamy zgodnie z literą prawa, udzielając szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania należnej rekompensaty oraz reprezentując naszych klientów przed zakładami ubezpieczeniowymi i innymi organami.

Każda osoba starająca się o odszkodowanie powinna mieć na uwadze, że firmy ubez­pie­cze­niowe wyko­rzy­stują nie­wie­dzę osób poszko­do­wa­nych i nie infor­mują ich o przy­słu­gu­ją­cych im pra­wach. Bardzo często towarzystwa ubezpieczeniowe zani­żają wypła­cane odszko­do­wa­nie oraz zawie­rają z poszko­do­wa­nymi ugody na nie­ko­rzyst­nych dla poszko­do­wa­nego warun­kach, co unie­moż­li­wia dal­sze docho­dze­nie odszkodowań, rosz­czeń przez Kancelarię. Jak w takim razie prawidłowo przeprowadzić dochodzenie odszkodowań?

Zapraszamy na Bezpłatną poradę prawną w zakresie odszkodowań (z OC) poprzez wysłanie formularza z naszej strony.

Zleć sprawę o odszkodowanie przez internet i oblicz wysokość odszkodowania:


Wybierając naszą Kancelarię, możesz mieć pewność, że oferowana przez nas pomoc prawna w zakresie odzyskiwania odszkodowań będzie profesjonalna i zawsze zgodna z literą prawa. Jesteśmy świadomi kruczków prawnych, którymi posługują się zwykle ubezpieczyciele, aby wypłacić poszkodowanym zaniżone odszkodowanie lub nawet nie przyznać go wcale. Dysponujemy niezbędną wiedzą i umiejętnościami, dzięki którym jesteśmy w stanie skutecznie uzyskać wysokie odszkodowania dla naszych klientów.

ASAP Paweł Gołąb to zespół doświadczonych ekspertów, którzy specjalizują się w odzyskiwaniu odszkodowań OC, z tytułu kolizji i wypadków komunikacyjnych. Oferujemy profesjonalne wsparcie na terenie całej Polski. W ramach odzyskiwania odszkodowań oferujemy możliwość konsultacji telefonicznej i likwidacji szkody online w różnych regionach kraju (m.in. Olsztyn, Gdańsk, Koszalin, Szczecin, Lublin, Wrocław, Opole, Warszawa, Łódź, Poznań, Kraków, Katowice), a także osobistej w naszym biurze w Szczecinie.


Rzeczoznawca samochodowy Szczecin

Poszkodowany, który chce unik­nąć tych wszyst­kich „puła­pek” czy­hających w procesie odszkodowawczym, powinien upoważnić Kancelarię do prowadzenia sprawy odszkodowawczej. Jest to jednocześnie gwarancja uzyskania odszkodowania, które będzie adekwatne do rozmiaru krzywdy. My wiemy z jakimi rosz­cze­niami wystę­po­wać do zobo­wią­za­nego w celu napra­wie­nia szkody oraz jakich kwot należy się domagać. Nasz zespół rad­ców praw­nych, praw­ni­ków oraz spe­cja­li­stów ds. likwi­da­cji szkód to gwarancja najwyższego odszkodowania. Pamiętaj – dochodzenie odszkodowań warto zlecić specjalistom.

ASAP nie pobiera od poszko­do­wa­nych żadnych opłat przed i w trak­cie pro­wa­dze­nia sprawy, a koszty wyceny lub kosztorysu pokrywa Ubezpieczyciel. Po zakoń­cze­niu sprawy pobie­ramy ustalone wyna­gro­dze­nie pro­cen­towe od uzy­ska­nej kwoty. Procent wynagrodzenia usta­lamy indy­wi­du­al­nie z każ­dym Klien­tem przed pod­pi­sa­niem umowy. Wyso­kość wyna­gro­dze­nia uza­leż­niona jest m.in. od obra­żeń poszko­do­wa­nego oraz od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia sprawy.

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach o:

  • odszkodowania komunikacyjne,
  • odszkodowania majątkowe,
  • odszkodowania osobowe.

Nasze działania opierają się przede wszystkim na pomocy prawnej w dochodzeniu odszkodowań, ale również na pomocy technicznej. Przeprowadzone przez ASAP dochodzenie odszkodowań to gwarancja wyższego odszkodowania.

W procesie dochodzenia odszkodowań lub najmu pojazdu mogą być pomocne bezpłatne porady dotyczące likwidacji szkody.

© 2023 Asap Szczecin. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin